Predania - Bucuresti


Vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘’Basme aromâne’’ la ISART Cultural Center - București

20 Noiembrie 2015

Proiect Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne şi artistul vizual Otilia Canavra Măndescu vă invită cu bucurie marţi, 24 noiembrie, ora 19.00, la ISART Cultural Center, la vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘'Basme aromâne''.

Veţi putea admira fotogravuri ilustrând scrieri din literatura aromână, folclorică şi cultă. Basmele ilustrate vor fi publicate în volum, cu sprijinul Editurii Predania.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit prin sponsorizare la realizarea proiectului!

Vă aşteptăm cu drag!

Sponsori:Daniel Caramihai, Dumitru Inge, Nicolae Dușu, Cristian Fuduli, Naum Lefterie, Maronca Paris, Nicola Zardova, Cristea Ianca

 Vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘’Basme aromâne’’ la Muzeul de Artă Constanţa

9 Octombrie 2015

Eara, ți nu ș-eara (încep basmele aromânilor). Eara 'nâ oarâ, 9-li di Brumar, Custanța, unâ expoziții di caduri aleapti, ca di-t pârâmithi ascoasi!

Proiect Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne şi artistul vizual Otilia Canavra Măndescu vă invită cu bucurie vineri, 9 octombrie, ora 17.00, la Muzeul de Artă Constanţa, Sala Alexandru Ciucurencu, la vernisajul expoziţiei de fotogravură ‘'Basme aromâne''.

Veţi putea admira fotogravuri ilustrând scrieri din literatura aromână, folclorică şi cultă. Basmele ilustrate vor fi publicate în volum, cu sprijinul Editurii Predania, în format clasic, digital şi audio.

Expozitia va fi deschisă timp de trei săptămâni.

Vă aşteptăm cu drag!

Pârâmith-ńi șteam/ Pârâmith aspuș/ Cât putui/ Ahânt v-arâș!

***

Otilia Canavra Măndescu este artist plastic și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A participat la diverse expoziții de grup în țară și în străinătate; expoziții personale în țară și în străinătate; laureată la concursuri naționale și internaționale.

www.canavrafineart.roAtelier de piti armâneşti

25 Ianuarie 2015

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne şi Ceainăria Agora vă invită în data de 1 februarie, duminică, la sediul Agora Tea and Coffe din Constanţa la un eveniment... multu nostim (savuros)!

De la orele 16.00, Maea Dafa, mâyirgioańi alâvdatâ (bucătăreasă faimoasă) aşteaptă ucenici pentru prepararea pitilor armâneşti. Învăţăm cum s-aprindi aloatlu (cum se plămădeşte aluatul), cum s-tindi peturlu (cum se întinde foia de aluat) şi tot ce ne mai trebuie pentru o pitâ cârțâcoańi (crocantă, rumenită).

Cât timp s-coaţi pita, aflăm mai multe despre traiul aromânilor nomazi din Balcani de la mijlocul secolului trecut, urmărind documentarul "Tenda" [Rep. Macedonia, 1955, 17"]. Şi pentru a ne face poftă, acâţăm ş-un cor, unde prindem paşii de la câteva giocuri (dansuri) armâneşti. Iar la final - orixi bunâ (poftă bună)!


V-aştiptămu cu mirachi!

 Andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ Spiru Fuchi -

10 Noiembrie 2014

Sâmbâtâ, 15-li di Brumaru 2014, hiţ acl'imaţ la Muzeulu a Municipiului Bucureşti "Pâlatea Suţu", la unâ andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ.

Va hibâ pârâstâsitâ nai ma noaua carti di poezii a poetlui armânu Spiru Fuchi - "50 x 50", ţi alânci anlu aestu la Editura "M&B", Tirana.

Ti carti va s-azburascâ: Yioryi Vrana şi Alexandru Gica.
Protlu zboru, ti dişcl'idearea a andamusil'ei va lu ţânâ dn-ul Adrian Majuru ţi cumândâseaşti Muzeulu a a Municipiului Bucureşti.
Oaspiț ti-anami va-l'i avemu: Toma Enache și Constantin al Themeli (di-t Gârţii).
V-aştiptămu!

***

Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, sunteţi invitaţi la Muzeul Municipiului Bucureşti, "Palatul Suţu" la o întâlnire cu înalta poezie contemporană aromânească.

Va fi lansată cea mai recentă carte de poezii a poetului aromân Spiru Fuchi - - "50 x 50", volum apărut anul acesta la Editura "M&B", Tirana.

Vor prezenta cartea: George Vrana şi Alexandru Gica.
Cuvântul de deschidere al întâlnirii îi va aparţine dn-ului Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului Bucureşti.
Oaspeți de seamă: Toma Enache, Konstantinos Themelis (din Grecia).
Vă aşteptăm!


__

Spiru Fuchi s-amintă tu hoara rămănească "Andon Poci", tu 13-li di Brumaru 1964. Tu anlu 1989 ahurhești Facultatea di Economi, Tirana. Tu anlu 1992 ca mulțâ alța Rămăni si-afla tru Grâție. Tu anlu 2003 si toarnă Tirana iu lucreadză ş-baneadză. Tu anlu 2005 thimil'isi editura CALC. Ari publicatâ: "Soari disicat", Editura Cartea Aromânâ, Constanța 1996. "Soari disicat, poemi", Editura Fundației Culturale Aromâne, "Dimindarea Părintească", Bucureşti,1997, "Cântiți barbari, poemi", Suțata "Aromâńil'i ditu Albania", Tirana 2004, "Alchimia a Dipirâril'ei, poezii", Editura CALC, Tirana 2006, K.P.Kavafis, pi armâneaşti, 154 poemati, Editura CALC, Tirana 2010, "Vlahomania", poezii Editura "M&B", Tirana 2012.
POSTS

 Pârâstâseari „Vlahomania” di Spiru Fuchi

30 Octombrie 2013

Cu mari harauâ vâ dămu di hâbari câ mâni- gioi, 31-li di Sumedru, sihatea 18.00 pârâstâsimu Bucureşti tomlu di poezii armâneşţâ di-tu soni alâncitu a poetlui Spiru Fuchi - Vlahomania, la Muzeulu a Literaturil'ei Români (geadeea Dacia, numirlu 12 -aproapea di Piața Romană).

Vâ grimu s-ul cunuşteţ (cara s-nu lu-aveţ adghivâsitâ pânâ tora) icâ s-ul xana-aflaţ poetlu ţi easti di protâ thesi ti literatura Armâńiloru, Spiru Fuchi, pi-tu aestu tomu ţi easti, ași cumu u duchimu noi, yilia a lumil'ei armâneascâ di azâ, cu duhlu, polimlu şi mira a l'ei.

Azburaşti ti carti: Yioryi Vrana.

Lâ ifhâristisimu a doiloru ti tińia ţi nâ u feaţirâ.
Cu nâdia câ va vâ avemu tuţ aclo, cu tutu chirolu şcurtu ţi ştimu câ easti.

 

 Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne

10 Septembrie 2013

Prin finanțarea acordată de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) la Secțiunea Patrimoniu Imaterial I/2013, ia ființă Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne, primul centru de educație non-formală în domeniul culturii aromâne. Centrul oferă tuturor celor interesanți cursuri săptămânale gratuite, interactive, menite a familiariza publicul cu aspecte de limbă, literatură, cultură materială șamd.

1. Cursul de limbă
Coordonator: Dani Nancu
Atelierul se adresează tuturor grupelor de vârstă, dar îşi propune familiarizarea în special a copiilor şi a tinerilor cu noţiunile de bază ale aromânei. Pe parcusul atelierului se vor învăţa: scrierea, pronunţia, vocabularul de bază, vocabularul specific, expresii, şi se vor studia texte de folclor şi literatură cultă. Se vor utiliza manuale, documente/înregistrări de grai, se vor aduce invitaţi, se vor propune exerciţii de ascultare şi observare directă a limbii vorbite azi.

2. Cursul de literatură
Coordonator: George Vrana
Cursul, susţinut de unul dintre autorii de referinţă ai literaturii aromâneşti contemporane, va presupune o expunere şi o trecere critică prin istoria creaţiilor de limbă aromâneşti, de la textele folclorice până la literatura contemporană.

3. Atelierul de memorie orală
Coordonator: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Destinat în principal copiilor şi adolescenţilor, atelierul îşi propune să pună bazele unor practici de revitalizare a memoriei şi de sondare a trecutului personal şi familial în rândul generaţiei tinere de aromâni. Prin jocuri şi exerciţii adaptate vârstei, se doreşte atragerea tinerilor spre cunoaşterea - prin mijloace proprii (originale şi creative) a istoriei sau istoriilor multiple ale aromânilor din România. Se propune culgerea de documente de familie (poveşti înregistrate, fotografii), realizarea arborelui genealogic, portrete ale bunicilor etc. în vederea realizării unei cărţulii de familie, care să facă din participanţi mici cercetători.

4. Atelierul de manufactură (şezătoarea)
Coordonatori: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Şezătoarea: prilej de taifas eficient. Pentru că pierdem din ce în ce mai mult rostul obiectelor vechi care ne mai înconjoară, atelierul de manufactură propune exerciţii de recuperare şi creaţie aromânească contemporană. Coordonatorii vor îndruma participaţii spre realizarea de obiecte şi confecţii inspirate de tradiţia manufacturieră aromânească. Se vor (re)descoperi motive şi tehnici, se va încerca introducerea unor piese tradiţionale în vestimentaţia contemporană. Se va lucra cu lemn, culori pentru pictură, textile. Produsele finale vor fi dintre cele mai variate: ciorăpei „chindisiţ", plastronul ca accesoriu contemporan purtabil, obiecte migăloase din mărgele, păpuşi în port, rame de fotografii şi cutii ornate, accesorii pentru nunţi, şamd.

5. Atelierul de animaţie
Coordonator: Ana Dobrescu
Atelierul se adresează celor mici şi tinerilor dornici de a experimenta cu tehnicile de animaţie clasică şi/sau stop-motion. Atelierul este o provocare creativă pentru exprimarea originală a perspectivei celor tineri asupra culturii din care fac parte printr-un scurt-metraj de animaţie colectiv. Pornind de la o poveste creată în grup, participanţii vor fi ghidaţi de către coordonator pe tot parcursul creării personajelor în tehnica stopmotion, dezvoltării narativului, captării imaginilor şi editării lor finală.

6. Atelierul de fotografie
Coordonator: Dafina Jeaca
Atelierul este dedicat atât celor mici cât și celor mai puțin mici, care doresc să participe activ la o scurtă dar intensă vizită în lumea fotografiei, prin acumularea a catorva cunoștinte de bază legate de tehnica fotografică, care împreuna cu un minim de aspecte teoretice ale esteticii fotografice, vor fi fundamentul pentru întelegerea complexului atmosferic pe care o fotografie îl poate reprezenta. Atelierul va avea și o componentă practică, ce va presupune incursiuni în spațiul public și familial. Temele vor gravita în jurul surprinderii manifestărilor culturale aromanesti în mediul lor. Vom documenta sarbatori și obiceiuri, portrete ale membrilor familiei, evenimente publice și în general atmosfera comunității aromânești. Finalitatea atelierului va fi o expoziție cu fotografiile ce vor surpinde personalitatea si emoția fiecarui participant. Programul se finalizează în noiembrie 2013 printr-un eveniment care va aduce împreună rezultatele colective ale tuturor celor implicați (expoziție de fotografie artistică, expoziție de obiecte manufacturate, rezultatul exercițiilor de documentare a trecutului familial, proiectarea filmului de animație). S-amintă Hristolu! – Cârtici di Cârciunu

25 Decembrie 2012

Cartea cuprinde transpunerea în aromână realizată de Maria Pariza a unei poezii scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici despre sărbătoarea Naşterii Domnului.Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi

13 Decembrie 2012

Mâni iasi di la stampâ Cârticea di Cârciunu ti cilimeańi. 15 frândzâ cu caduri vecl'i şi chindiseri armâneşţâ, giocuri, pirmithi, colindi, muabeţ, angucitori, şicăi şi poezii ti ficiuriţ. Ma s-u vreţ, anyrâpsiţ-nâ ti ea la georgiana.c.vlahbei@gmail.com i pi facebook!

Cârciunu cu harauâ la tuţ, ńiţ ş-mări!

***

Mâine iese de la tipar Cărticica de Crăciun pentru copilaşi. 15 pagini de grafică aromânescă smile emoticon cu fotografii vechi şi motive aromâneşti, jocuri, poveşti, colinde, dialoguri, ghicitori, glume şi poezii pentru cei mici. Puteţi comanda broşura la adresa de e-mail georgiana.c.vlahbei@gmail.com sau prin facebook!

Crăciun cu bucurie tuturor, mici şi mari!

 Proiect Avdhela participă la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus

20 Noiembrie 2012

Proiectul Avdhela va fi prezent cu un stand pe toată perioada Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, Romexpo 21- 25 nov. 2012, iar de joi până duminică vom prezenta în fiecare zi public câteva dintre lucrările recent apărute din domeniul culturii romanității balcanice.
Participare susținută de Radio România, Radio România Constanța.

Joi, 22 noiembrie, 18.30 - 19.00
Spatiul de evenimente - nivelul 7.70
Lansarea volumului: "Din viaţa zbuciumată a aromânilor" (îngrijită de Maria Pariza), Editura Predania Autor Iotta Naum
Prezintă: Enache Tuşa

Vineri, 23 noiembrie, 16.00 - 17.00
Spatiul de evenimente - nivelul 7.70
"Aromâni Meglenoromâni Istroromâni - Aspecte identitare şi culturale", coord. Adina Berciu - Drăghicescu, Editura Universităţii din Bucureşti
Prezintă: Adina Berciu-Drăghicescu

Duminica, 25 noiembrie, 12.30 - 13.00
Lansarea volumului: "Tâlcuire la Tatăl Nostru" - Sf. Nicolae Velimirovici
Prezintă: George Vrana

 „Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate”

20 August 2012

„Mâńi hrisusiti. Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate" este cel mai recent proiect demarat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia „Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina" şi Predania). Derulat pe perioada august-noiembrie 2012, proiectul are în vederea oferirea unor răspunsuri la problema supravieţuirii şi perpetuării unor elemente de cultură materială tradiţională aromânească în contextul actual.
Ateliere educative în depozitele muzeelor
Comunitatea de aromâni ajunsă în România în primele decenii ale secolului XX pe calea strămutării din localităţile de origine din Balcani (Albania, Grecia, Bulgaria) păstrează până azi o valoroasă recuzită tradiţională casnică, în special în domeniul textilelor. Până în anii '60, meşteşugurile aromâneşti erau încă practicate pentru mare parte a populaţiei de aromâni stabilită în mediul rural. Din anii '80 însă se mai înregistrează foarte puţine tentative de a revigora meşteşugurile casnice şi în special industria textilă gospodărească. Scărmănatul, dăracitul, torsul manual, vopsitul vegetal, urzitul, ţesutul par azi desprinse din poveştile bunicilor...
În luna septembrie a acestui an trei tineri aromâni, membri ai Proiectului Avdhela au luat parte la ateliere interactive de cultură materială în trei muzee de artă populară din ţară: Constanţa, Tulcea şi Slobozia, unde au avut ocazia să studieze în amănunt colecţiile aromâneşti din depozite sub îndrumarea unor muzeografi, conservatori şi restauratori. S-au făcut vizite în câteva localităţi din Dobrogea unde se mai practică izolat prelucrarea lânii. Cunoştinţele şi materialele acumulate vor da rezultate în noiembrie, când se va pregăti un eveniment pe două zile la metroul bucureştean.
Intervenţia artistică- o modalitate de a semnala necesitatea conservării unor tradiţii pe cale de a fi uitate
„Mâńi hrisusiti/ mâini iscusite" este în acelaşi timp un demers de atragere a atenţiei asupra disoluţiei meşteşugurilor şi preocupărilor din zona industriei textile tradiţionale aromâneşti din România. Prin ceea ce se va constitui a fi "primul happening aromânesc", proiectul aduce în prim plan confruntarea dintre nou şi vechi în cultura aromână. Într-un context nonconvenţional, la staţia de metrou Universitate din Bucureşti, timp 2 zile: marţi şi miercuri, 13 şi 14 noiembrie între orele 12.00 şi 17.00 se va anima un setting tradiţional aromânesc cu „actori" şi obiecte ce ţin de îndeletnicirile casnice. „Happeningul" are ca miză provocarea de răspunsuri la nevoile contemporane de redefinire a aromânilor şi sugerează soluţii de perpetuare a unor elemente tradiţionale în cadrul actual.
Proiectul realizat de Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne este finanţat prin programul AFCN şi se derulează în Bucureşti, judeţele: Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea, în parteneriat cu: Muzeul De Etnografie Tulcea, Secţia Etnografie Slobozia de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul de Artă Populară Constanţa, Muzeul Ţăranului Român, Asociaţia InterAxe şi Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Interculturală Anthropoesis.
www.manihrisusiti.wordpress.com"Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa

10 August 2012

Marţâ, 14li di Avgustu andreapsimu evenimentu la "Pâzarea" Internaţionalâ di Cărţâ Gaudeamus (Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus) di Custanţa, di-adunu cu Radio România Constanţa. Dinintea a Radio Vacanţa-Mamaia, v-aștiptămu cu noauâli cărţâ ascoasi tu proiectu (Nuşi Tulliu, Nicola Velimirovici), cu nalili proiecti ti cari lucrămu, cu unâ proiecţii di materiali video di pi-tu Balcanu (Enache Tuşa) ş-cu unâ cohi cu lucri armâneşţâ.Pagini Vii de Cultură Aromână

20 Aprilie 2012

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Asociaţia Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina şi Editura Predania) şi Radio România Constanţa vor oferi publicului constănţean în perioada 26-29 aprilie o serie de manifestări culturale de marcă, cu invitaţi de renume din cultura aromână şi momente inedite.

Cu prilejul lansării în Constanţa a primei biblioteci virtuale a culturii aromâne, www.proiectavdhela.ro, timp de 4 zile se va derula un amplu eveniment denumit „Pagini Vii de Cultură Aromână", un eveniment ce va aduce împreună comunitatea de aromâni din Dobrogea, precum şi pe toţi cei interesaţi de valorile acestei culturi. Sub titlul "Paginile Vii ale Culturii Aromâne" stă un concept ce doreşte să pună accentul pe dinamismul actual şi capacitatea vie de a produce sens a culturii aromâne, o cultură departe de a se stinge. El va fi ilustrat de momente şi elemente de cultură ce ţin atât de străvechime, cât şi de cele mai noi expresii ale spiritului aromânesc creator. Evenimentul îşi doreşte, aşadar, să reunească pagini de viaţă aromânească trecută şi prezentă, din care să se perpetueze paginii de viitor.

Evenimentul va include un program variat. Deschiderea va avea loc la Ceainăria Cărtureşti din City Park Mall, joi, 26 aprilie de ora 19.00 cu proiecţia trailerului unui film documentar în lucru şi un concert extraordinar de muzică polifonică aromânească al grupului de aromâni fârşeroţi din Cogealac. Manifestările vor continua vineri, 27 aprilie cu ateliere interactive de cultură aromână în licee şi facultăţi din Constanţa, o expoziţie de pictură cu artişti aromâni de la ora 14.00 la Sala „Ion Nicodim" a Pavilionului Expoziţional Constanţa, urmând ca sâmbătă 28 aprilie, începând cu ora 11.00 să se desfăşoare prezentări de lucrări şi publicaţii, proiecţii de filme documentare la Sala „Remus Opreanu" a Prefecturii Constanţa şi lansări de carte la Librăria „Prăvălia cu Cărţi", în a doua parte a zilei. În prima parte a programului se vor oferi premii pentru activitatea din domeniul culturii aromîne personalităţilor de renume de origine aromână în cadrul Galei Radio România Constanţa, Ediţia a V-a. Pentru ultima zi, duminică, 29 aprilie, la Restaurantul „Zorile" au fost pregătite programele artistice ale ansamblurilor folclorice şi interpeţilor aromâni consacraţi cu cântec şi dans, expoziţie de obiecte de colecţie şi costume vechi aromâneşti, precum şi cel mai amplu târg de artă culinară aromânească.

Intrarea este liberă pe tot parcursul manifestărilor.

 “Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea” finanţat prin AFCN

1 Aprilie 2012

Proiectul este o iniţiativă susţinută împreună cu ViraFilms pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc polifonic din Dobrogea, cântec prezent doar izolat în comunităţile de aromâni fârşeroţi din localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cogealac (Constanţa). Îmbinând activităţi de producţie de film cu activităţi educaţionale cu un impact real aşteptat asupra publicului aromân dar şi român deopotrivă, proiectul îşi constituie o primă miză valorificarea patrimoniului de cântece aromâneşti de tip polifonic din România, patrimoniu aflat în prag de dispariţie sau uitare. Pe de altă parte, proiectul îşi propune educarea publicului tânăr aromân în ceea ce priveşte formele străvechi de cântec aromânesc - marcă identitară şi de referinţă care dă substanţă şi coerenţă identităţii aromânilor dintotdeauna. Atât documentarul, care va ilustra situaţia actuală a tradiţiilor de cântec aromâneşti, călătoriile şi poveştile de viaţă ale interpreţilor acestei muzici, cât şi CD-ul, precum şi toate materialele audio, video, foto rezultate în urma proiectului vor fi puse la dispoziţia comunităţilor aromâneşti din Dobrogea. Aceste materiale vor fi difuzate în centrele de cultură relevante pentru acestea, astfel încăt să se asigure nu numai o păstrare a acestor ultime elemente de specific tradiţional aromânesc încă în viaţă, dar să se şi creeze o bază, un punct de pornire pentru iniţiative şi politici locale proprii ale comunităţilor implicate. Parteneri în proiect: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Radio România Constanţa, Fundaţia Culturală "Muşeata Armână".În cadrul Proiectului Avdhela a fost organizată, pe 15 ianuarie 2012, seara „Iho pisti eti / Ecou peste vremuri – Eminescu şi lumea aromâneasc

16 Februarie 2012

Proiectul Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne a organizat, pe 15 ianuarie 2012, în cadrul Clubului Ţăranului Român din București, o seară de discuţii şi lecturi în amintirea poetului Mihai Eminescu şi a relaţiilor sale cu aromânii. Invitaţii serii au fost: Aura Piha, Şerban Tanaşoca, George Vrana. Ei au prezentat contexte şi momente ce l-au legat pe marele poet de cultura şi spiritualitatea aromânească a vremii sale, vorbind şi despre rolul său asupra liricii aromâneşti moderne. Discuţiile au fost alternate de citiri şi recitări ale poeziilor eminesciene transpuse în aromână. În semn de omagiu adus poetului, s-a urcat pe site-ul bibliotecii o antologie a articolelor cu temă aromânească din presa vremii semnate de acesta.În cadrul proiectului Avdhela, a fost organizat evenimentul „Pâreasińi buni! Tradiţia Păresimilor la aromâni”, la Muzeul de Artă Populară

1 Februarie 2012

Obiceiul aromânesc din seara de Lăsat de Sec a fost reconstituit în cadrul evenimentului „Pâreasińi buni!", eveniment găzduit de Muzeul de Artă Populară din Constanţa şi organizat în parteneriat cu Asociaţia Europeană Interaxe şi cu sprijinul deosebit al Radio România Constanţa. Evenimentul a adus împreună în jur de 150 de membri ai comunităţii aromâne din Dobrogea, într-un mediu însufleţit de programe artistice ale ansamblurilor folclorice prezente. Pe lângă expunerea tradiţiilor aromâneşti de Lăsata Secului, evenimentul a fost punctat de momente de cântec şi dans ale interpreţilor locali şi ale ansamblurilor folclorice de copii şi tineri din Constanţa, Techirghiol şi Kogălniceanu. Cei prezenţi s-au putut delecta cu o expoziţie de bucate tradiţionale dintre cele mai variate.În cadrul Proiectului Avdhela, s-a organizat evenimentul „Armâńil’i, isturii di vâr-chiro şi di azâ/ Aromânii, poveşti de ieri şi de azi

6 Noiembrie 2011

Tematica evenimentului, organizat în colaborare cu restaurantul La Copac, a reprezentat-o istoria orală şi povestiri din trecutul şi prezentul aromânilor, poveşti ce au stat la dispoziţie participanţilor spre lectură şi vizionare. S-au organizat expoziţii de obiecte de colecţie şi veşminte vechi, o expoziţie de fotografie (Iulian Ignat) şi una de pictură cu tematică aromânească (Laura Armeanu şi Mariana Constantinescu Bileca). S-a proiectat trailerul documentarului în lucru „Iho" al echipei constituite din ViraFilms şi Proiectul Avdhela, sprijinit de editura Predania, film care vorbeşte despre poveştile grupului de cântăreţi aromâni fârşeroţi din Cogealac. Meniul a constat exclusiv din mâncare tradiţională aromâneascâ, iar atmosfera a fost întreţinută de cântec (interpretul Vanghele Gogu) şi dans.O pagină pe zi pentru cultura aromână

13 Martie 2011

"O pagină pe zi pentru cultura aromână" este noua iniţiativă a Proiectului Avdhela ce urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi publicare a operelor celor mai semnificative ale acestei culturi.

Biblioteca culturii aromâne http://www.proiectavdhela.ro este prima bibliotecă virtuală de unde se pot accesa şi descărca gratuit peste 80 de cărţi şi studii din domenii precum: etnologie, istorie, lingvistică, spiritualitate, literatură aromână. Efortul de digitalizare a acestor lucrări, care stau la baza oricăror cercetări despre aromâni presupune transcrierea - pagină cu pagină - a operelor alese spre a fi urcate pe site.

Odată cu recenta aducere la zi a bibliotecii - urcarea pe site a unor noi materiale (autori precum: Matilda Caragiu Marioţeanu, Tache Papahagi, Gheorghe Vrana, Ionel Zeană etc.) - invităm pe toţi cei interesaţi să se implice activ în acest demers. Scopul este ca fiecare voluntar să introducă câte o pagină pe zi din următoarea operă de referinţă pentru cultura aromână: "Poezii" a autorului Nuşi Tulliu.

Fiecare zi, fiecare pagină, fiecare om, ajută la creşterea bibliotecii noastre şi ajută la facilitarea liberului acces la informare şi documentare asupra culturii aromânilor.

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere vă rugăm să ne contactaţi la: contact@proiectavdhela.ro

 Proiectul Avdhela a lansat site-ului „Dhyeata”, blogul de cultură aromânească

1 Martie 2011

Blogul reprezintă interfaţa non-formală a Bibliotecii culturii aromâne și are intenţia de a ilustra aspecte dintre cele mai variate referitoare la aromânii din trecut şi din prezent, prezentându-i și analizându-i atât din punctul de vedere al etnologului, lingvistului, poetului cât și, de cele mai multe ori, din punctul de vedere al unor tineri aromâni. Blogul cuprinde secţiuni de istorie orală („niagârşeari"- aducere aminte, „sticuri di banâ"- frânturi de trai), articole de specialitate pe teme de lingvistică și literatură, manuale şi cărţi pentru învăţarea aromânei, o secţiune de spiritualitate aromânească, o secţiune de cultură materială, de traduceri şi scrieri pe diferite teme ale colaboratorilor ş.a.m.d.În cadrul Proiectului Avdhela, s-a realizat o cercetare sociologică în comunităţile de aromâni din Balcani

1 Octombrie 2010

Proiectul Avdhela a realizat, împreună cu Asociaţia „Liga pentru Utilitate Publică" şi cu sprijinul Departamentului de Români de Pretutindeni, o cercetare a comunităţilor de aromâni din Balcani. Cercetarea s-a desfăşurat pe durata unei săptămâni, în luna decembrie a anului 2010, şi a constat în realizarea de focus-grupuri, fiecare grup fiind alcătuit din 4 până la 10 aromâni, în comunităţi importante de aromâni din Balcani: Pogradec, Tirana, Korce (Albania), Bitolia, Skopje (Rep. Macedonia), Vlaho-Clisura, Metsovo, Kristalopigy (Grecia), pentru a oferi suport logistic şi profesional în derularea proiectului: „Cercetare cu privire la identificarea principalelor căi de comunicare în vederea informării despre importanţa Recensământului din 2011".Proiectul Avdhela a realizat o cercetare de folclor muzical în comunităţile de aromâni din Dobrogea şi Bucureşti

1 Iulie 2010

Cercetările au fost efectuate în vederea realizării unui documentar despre muzica aromânilor și au urmărit găsirea surselor de folclor muzical tradiţional cât mai nealterat în zonele cu aromâni. S-au creat, în această perioadă, legături cu aromâni care trăiesc în localitățile Cogealac, Tariverde, Kogălniceanu, Palazu Mare, Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa şi Bucureşti, proiectul finalizându-se cu un bogat material audio şi video.
Dintre colaboratori au făcut parte: Iulia Wisoşenschi (cercetător la Institutul de Folclor Brăiloiu Bucureşti), George Dima (interpret de muzică aromână, Palazu Mare), Florin Iordan (cercetător etnomuzicologie în cadrul Muzeul Ţăranului Român Bucureşti).Lansarea Proiectului Avdhela în Bucureşti

24 Noiembrie 2009

Proiectul Avdhela, iniţiat şi sprijinit de Asociaţia Predania, a fost prezentat pentru prima dată publicului larg pe 24 noiembrie 2009 în cadrul Clubului Ţăranului Român din Bucureşti, alături de invitaţi din mediul cultural aromânesc: George Vrana (poet, eseist), Ionuţ Piţurescu (regizor), Aleksander Zikov (regizor). 

După prezentarea misiunii şi activităţilor propuse de proiect, precum şi a site-ului bibliotecii virtuale a culturii aromâne, http://www.proiectavdhela.ro/, s-au proiectat filmele: „Balkan's Digest" (Ionuţ Piţurescu) şi „Calea Eschibaba" (Aleksander Zikov). Cu ocazia lansării s-a pus la dispoziţia publicului un CD audio editat în cadrul proiectului, cu cântece vechi aromâneşti, intrerpretate de Ionel Zeană.